FANDOM


Line 1: Line 1:
'''Prism Show '''is a type of show that combines music, dancing, skating, and fashion. It is the crown of all entertainment.
+
'''Prism Show ''' một kiểu Show kết hợp âm nhạc, nhảy múa, trượt băng, thời trang. vương triều của giải trí.
   
== Overview ==
+
== Tổng Quan ==
According to President Kyoko Asechi, there are one million people attending to Prism Show tournaments. Contestants, also known as Prism Stars, performs Prism Shows by performing Prism Jumps, which can be between or after the dancing part. There are targets that the Prism Stars are aiming for:
+
Dựa theo Giám Đốc Kyoko Asechi, 1 triệu người tham gia giải đấu Prism Show. Th sinh, được biết đến như là Prism Stars, biểu diễn Prism Shows bằng cách biểu diễn Prism Jumps, cái biểu diễn sau phần nhảy. mục tiêu Prism Star hướng tới.
 
[[File:MARs-pretty-rhythm-aurora-dream-31097261-854-480.jpg|thumb|220x220px]]
 
[[File:MARs-pretty-rhythm-aurora-dream-31097261-854-480.jpg|thumb|220x220px]]
   
 
=== Aurora Dream ===
 
=== Aurora Dream ===
Prism Stars were aiming for achieving the title of the Prism Queen, who became first place in the Prism Queen Cup. [[Aira Harune]], [[Rizumu Amamiya]] and [[Mion Takamine]] won the Prism Queen title three years consecutively before Dear My Future.
+
Prism Stars hướng tới danh hiệu Prism Queen, người đứng vị trí thứ nhất trong Prism Queen Cup. [[Aira Harune]], [[Rizumu Amamiya]] [[Mion Takamine]] chiến thắng danh hiệu Prism Queen 3 năm liên tiếp trước Dear My Future.
   
 
=== Dear My Future ===
 
=== Dear My Future ===
 
[[File:Mia and hye in on the newspaper.png|thumb|220x220px]]
 
[[File:Mia and hye in on the newspaper.png|thumb|220x220px]]
Prism Stars were aiming for achieving the title of the Symphonia Queen, who became the Prism Star with the most Fans Call in the Symphonia Finals. The Prism Star who has the most Fans Call will earn the Eternal Symphonia Tiara and become the center for the most spectacular Prism Act of all, the Grateful Symphonia. [[Mia Ageha]] and [[Hye In]] has won the title of the Symphonia Queen.
+
Prism Stars hướng tới danh hiệu Symphonia Queen, người trở thành Prism Star với nhiều Fans Cal nhất trong Symphonia Finals. Prism Star nhiều Fans Call nhất sẽ nhận được Eternal Symphonia Tiara trở thành trung tâm cho Prism Act tối thượng nhất, Grateful Symphonia. [[Mia Ageha]] [[Hye In]] đã chiến thắng được danh hiệu Symphonia Queen.
   
 
=== Rainbow Live ===
 
=== Rainbow Live ===
Prism Stars were aiming for achieving the title of the Prism Queen, who became first place in the Over The Rainbow Session. The Prism Star who earns the most Karats will become the Prism Queen. [[Juné Amou]] had won the title when she was 14, but was beaten by [[Bell Renjouji]] who earned 13440 Karats.[[Category:Important Terms]]
+
Prism Stars hướng tới danh hiệu Prism Queen, người đứng vị trí thứ 1 trong Over The Rainbow Session. Prism Star nhận được nhiều Karats nhất sẽ trở thành Prism Queen. [[Juné Amou]] đã giành được danh hiệu này khi cô ấy mới 14 tuổi, nhưng đã bị đánh bại bởi [[Bell Renjouji]] người nhận 13440 Karats.[[Category:Important Terms]]

Revision as of 11:03, October 21, 2018

Prism Show là một kiểu Show kết hợp âm nhạc, nhảy múa, trượt băng, và thời trang. Là vương triều của giải trí.

Tổng Quan

Dựa theo Giám Đốc Kyoko Asechi, có 1 triệu người tham gia giải đấu Prism Show. Th sinh, được biết đến như là Prism Stars, biểu diễn Prism Shows bằng cách biểu diễn Prism Jumps, cái mà biểu diễn sau phần nhảy. Có mục tiêu mà Prism Star hướng tới.

MARs-pretty-rhythm-aurora-dream-31097261-854-480

Aurora Dream

Prism Stars hướng tới danh hiệu Prism Queen, người đứng vị trí thứ nhất trong Prism Queen Cup. Aira Harune, Rizumu AmamiyaMion Takamine chiến thắng danh hiệu Prism Queen 3 năm liên tiếp trước Dear My Future.

Dear My Future

Mia and hye in on the newspaper

Prism Stars hướng tới danh hiệu Symphonia Queen, người trở thành Prism Star với nhiều Fans Cal nhất trong Symphonia Finals. Prism Star có nhiều Fans Call nhất sẽ nhận được Eternal Symphonia Tiara và trở thành trung tâm cho Prism Act tối thượng nhất, Grateful Symphonia. Mia AgehaHye In đã chiến thắng được danh hiệu Symphonia Queen.

Rainbow Live

Prism Stars hướng tới danh hiệu Prism Queen, người đứng vị trí thứ 1 trong Over The Rainbow Session. Prism Star nhận được nhiều Karats nhất sẽ trở thành Prism Queen. Juné Amou đã giành được danh hiệu này khi cô ấy mới 14 tuổi, nhưng đã bị đánh bại bởi Bell Renjouji người nhận 13440 Karats.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.